Privacy Verklaring

1. Definities

Verantwoordelijke: de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals aangeduid in art. 3. 

Website: de website waarop U Uw persoonsgegevens hebt ingegeven.

Gebruiker, U of Uw: iedere natuurlijke persoon die op de Website één of meerdere persoonsgegevens invoert.

Interactief gebruik: elk gebruik van de Website waarbij U actief persoonsgegevens invoert op de Website, al dan niet via een door U ingevuld elektronisch formulier.

Niet-interactief gebruik: elk gebruik dat niet als een Interactief gebruik kan worden beschouwd.

Privacywet: de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

2. Toepasbaarheid

Elk bezoek aan en gebruik van de Website is onderworpen aan deze Privacyverklaring. Het desgevallend invoeren van persoonsgegevens op de Website houdt in dat de Gebruiker daadwerkelijk kennis heeft van de Privacyverklaring en de inhoud ervan heeft aanvaard.

Deze Privacyverklaring kan zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd. Het is dan ook aanbevolen deze Privacyverklaring bij elk bezoek te consulteren.

3. Verantwoordelijke voor de verwerking

De Website is eigendom van en wordt beheerd door Stesha Wellness, met zetel aan de Eugene de Grootelaan 2 B, 8650 Houthulst, België en ingeschreven in de KBO onder het nummer 0467.673.440. U kan de Verantwoordelijke bereiken per telefoon (+32 (51) 70 22 93) en e-mail info@stesha.be. In uitvoering van de Privacywet dient Stesha Wellness als de ‘verantwoordelijke voor de verwerking’ te worden beschouwd.

4. Verwerkte gegevens

4.1. Niet-interactief gebruik

Bij een louter niet-interactief gebruik van deze website worden geen persoonsgegevens verwerkt in de zin van de Privacywet.

4.2. Interactief gebruik

Bij een interactief gebruik van de website, waaronder begrepen het aanmaken van een profiel en het plaatsen van een bestelling van Producten via de Website, worden de door de Gebruiker tijdens de Registratieprocedure ingegeven persoonsgegevens verwerkt. Deze persoonsgegevens omvatten, afhankelijk van de door de Gebruiker aangewende functie op de Website:

 • de naam en voornaam;
 • zijn adres;
 • zijn emailadres;
 • telefoongegevens (vast dan wel mobiel)
 • geboortedatum

Door Interactief gebruik  te maken van de Website, verleent de Gebruiker zijn ondubbelzinnige toestemming tot verwerking van de door hem ingevoerde persoonsgegevens.

4.3. Cookies

Zowel bij een Niet-interactief als Interactief gebruik van deze Website wordt er gebruik gemaakt zogenaamde ‘cookies’. Deze cookies registreren op een algemene manier gegevens die betrekking hebben op Uw surfgedrag op de Website (geraadpleegde pagina's, datum en tijdstip van raadpleging, gehanteerde zoekcriteria ...). Deze gegevens laat de website o.m. toe om de bezoeker te herkennen bij latere bezoeken, en aangepaste inhoud voor te stellen. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in het configuratiemenu van Uw webbrowser de instellingen voor cookies te wijzigen.

5. Doeleinden van de verwerking

De Verantwoordelijke verwerkt de via deze website en account ontvangen persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

 • communicatie met de Gebruiker;
 • het beheer van het profiel van de Gebruiker;
 • het verwerken van bestellingen;
 • het organiseren van de dienst na verkoop;
 • het makkelijk toegankelijk maken van de website (middels zgn. cookies);
 • communicatie voor direct marketing doeleinden (zoals een nieuwsbrief);

6. Ontvangers of de categorieën van ontvangers van de gegevens

De verwerkte persoonsgegevens kunnen afhankelijk van de doeleinden van verwerking, en de noodzaak daartoe, aan de volgende ontvangers worden meegedeeld;

 • de Gebruiker zelf;
 • de Verantwoordelijke;
 • In geval van betaling door U aan Stesha Wellness: aan de financiële instelling en betalingsdienstaanbieder waarop Stesha Wellness een beroep doet;
 • In geval van online bestelling en uitsluitend met als doel de verzending van de gekochte goederen: aan de transportonderneming waarop Stesha Wellness een beroep doet

Voormelde ontvangers zullen de ontvangen persoonsgegevens uitsluitend verwerken overeenkomstig deze privacyverklaring.

7. Recht van toegang, verbetering en verzet

De Gebruiker heeft het recht om kennis te krijgen van

 • het al dan niet bestaan van verwerkingen betreffende zijn persoonsgegevens;
 • de concrete doeleinden van deze verwerkingen;
 • de categorieën gegevens waarop deze verwerkingen betrekking hebben en van;
 • de categorieën ontvangers aan wie de gegevens worden verstrekt.

Op verzoek van de Gebruiker kunnen de verwerkte gegevens eveneens in begrijpelijke vorm aan hem worden meegedeeld, alsmede alle beschikbare informatie over de oorsprong van die gegevens.

Daarnaast heeft de Gebruiker eveneens het recht om kosteloos verbeteringen aan te brengen aan alle persoonsgegevens die op hem betrekking hebben.

Onder de omstandigheden omschreven in art. 12, §1 Privacywet heeft de Gebruiker het recht om zich te verzetten tegen de verdere verwerking van persoonsgegevens. Indien het verzet betrekking heeft op persoonsgegevens die worden aangewend met het oog op directe marketing, kan de gebruiker zich hiertegen kosteloos en zonder enige motivering verzetten.

Om één of meerdere van zijn rechten vermeld onder dit artikel uit te oefenen, richt de gebruiker een gedagtekend en ondertekend verzoek aan de Verantwoordelijke. De inlichtingen worden aan de Gebruiker onverwijld en ten laatste binnen vijfenveertig dagen na ontvangst van het verzoek meegedeeld.

Wens je op de hoogte te blijven van onze laatste promoties, nieuwe producten, etc…?